NIP

Supervisie > NIP

NIP

Voor de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP ben ik een erkend supervisor. Binnen de supervisie vind ik het van belang de verschillende leerstijlen aan te spreken. De diagnostiek- en behandeverslagen kunnen onder supervisie worden geschreven. Indien mogelijk kunnen deze verslagen, samengevoegd, ook gebruikt worden om te vormen tot een N=1 of N=2 verslag. Het is mogelijk om NIP supervisie en VGCT supervisie tegelijkertijd te laten verlopen (zie voor meer informatie over VGCT supervisie, het betreffende kopje). De focus zal dan wel meer komen te liggen bij de voorwaarden die gesteld worden voor de registratie tot Cognitief gedragstherapeut. Voor de NIP supervisie gelden de volgende voorwaarden:

 

Verwachtingen ten aanzien van de supervisant:

• Zich houden aan de beroepscode voor NIP psychologen welke eveneens van toepassing is voor de relatie van supervisor en supervisant

• Inbreng casuïstiek ten behoeve van de supervisiezitting

• Het (tijdig) aanleveren van supervisieverslag met zo nodig materiaal ten behoeve van de supervisiezitting

• Actieve houding en verantwoordelijkheid voor het therapieverloop

• Actieve houding en verantwoordelijkheid voor eigen leerproces

• Inbreng ten behoeve van tussentijdse en/of eindevaluaties

• Rapportage aan het opleidingsinstituut/beroepsvereniging of instelling

Verwachtingen ten aanzien van de supervisor:

• De supervisor is gehouden tot het in acht nemen van de beroepscode voor psychotherapeuten/ NIP psychologen/ leden van de VGCt, welke eveneens van toepassing is voor de relatie van supervisor en supervisant

• De supervisant ontleent hieraan in het bijzonder het recht op vertrouwelijkheid van informatie en klachtrecht

• Actieve houding in het steunen van supervisant en het stimuleren van zijn/haar leerproces

• Verantwoordelijkheid voor supervisieproces en eventueel bespreekbaar maken van stagnaties in het supervisieproces

• Vooraf bestuderen van supervisieverslagen en zo nodig materiaal en zich inhoudelijk voorbereiden op supervisie

• Bewaken evaluatie tussentijds en aan het einde van de supervisieperiode

Opmerkingen:

• Ten aanzien van de eindverantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid ter zake de gesuperviseerde behandeling, gelden de daarvoor in de betreffende instelling geldende regelingen

• De supervisor draagt geen verantwoordelijkheid voor de cliënt.

• Bij onoverbrugbare geschillen tussen partijen kan op de P-opleider (in het kader van de GZ opleiding) een beroep worden gedaan. De supervisie-overeenkomst wordt zo mogelijk in onderlinge overeenkomst beëindigd.

• Bij eenzijdige opzegging wordt een opzegtermijn van 4 weken in acht genomen

• Voor overige informatie is het raadzaam om het opleidingsreglement te raadplegen.

© 2017 Ingrid Mater Malij