VGCt

VGCt

Als erkend VGCT supervisor geef ik competentiegerichte supervisie, waarbij het competentieprofiel als uitgangspunt wordt genomen bij de start van de supervisie en als hulpmiddel en leidraad dient om leerdoelen te formuleren ten aanzien van nog te ontwikkelen competenties. Dit profiel dient echter ook om zicht te krijgen op welke competenties er nodig zijn als Cognitief Gedragstherapeut en hierdoor ook te kunnen ontdekken over welke competenties je zelf al beschikt. Voor meer informatie over het competentieprofiel Cognitief Gedragstherapeut zie de website van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie. Hier kun je ook het VGCT opleidingsreglement vinden, voor meer informatie. Binnen de supervisie vind ik het van belang zelf ook model te staan voor de aanpak van een Cognitief Gedragstherapeutische behandeling, door mijn supervisiesessie ook zo in te richten dat deze model staat voor een therapiesessie.

 

Ook voor degenen in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch werker bied ik competentiegerichte supervisie.

Voor de supervisie gelden de volgende voorwaarden:

 

Verwachtingen ten aanzien van de supervisant:

 • Zich houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten/ NIP psychologen/ leden van de VGCt, welke eveneens van toepassing is voor de relatie van supervisor en supervisant
 • Inbreng casuistiek ten behoeve van de supervisiezitting
 • Het (tijdig) aanleveren van supervisieverslag met zonodig materiaal ten behoeve van de supervisiezitting
 • Actieve houding en verantwoordelijkheid voor het therapieverloop
 • Actieve houding en verantwoordelijkheid voor eigen leerproces
 • Inbreng ten behoeve van tussentijdse en/of eindevaluaties
 • Rapportage aan het opleidingsinstituut/beroepsvereniging of instelling

 

Verwachtingen ten aanzien van de supervisor:

 • De supervisor is gehouden tot het in acht nemen van de beroepscode voor psychotherapeuten/ NIP psychologen/ leden van de VGCt, welke eveneens van toepassing is voor de relatie van supervisor en supervisant
 • De supervisant ontleent hieraan in het bijzonder het recht op vertrouwelijkheid van informatie en klachtrecht
 • Actieve houding in het steunen van supervisant en het stimuleren van zijn/haar leerproces
 • Verantwoordelijkheid voor supervisieproces en eventueel bespreekbaar maken van stagnaties in het supervisieproces
 • Vooraf bestuderen van supervisieverslagen en zo nodig materiaal en zich inhoudelijk voorbereiden op supervisie
 • Bewaken evaluatie tussentijds en aan het einde van de supervisieperiode

 

Opmerkingen:

 • Ten aanzien van de eindverantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid ter zake de gesuperviseerde behandeling, gelden de daarvoor in de betreffende instelling geldende regelingen
 • De supervisor draagt geen verantwoordelijkheid voor de cliënt.
 • Bij onoverbrugbare geschillen tussen partijen kan op de P-opleider (in het kader van de GZ opleiding) een beroep worden gedaan. De supervisie-overeenkomst wordt zo mogelijk in onderlinge overeenkomst beëindigd.
 • Bij eenzijdige opzegging wordt een opzegtermijn van 4 weken in acht genomen

 

© 2017 Ingrid Mater Malij

Supervisie > VGCt